Stichting Bisschopskas van Haarlem der Oud-Bisschoppelijke Cleresie

 

De stichting werd opgericht bij akte van 14-4-1752 door de Hooggeleerde Heer Johannes Stiphout, Bisschop van Haarlem van de Roomskatholieke Kerk der Oud-Bisschoppelijke Cleresie. In het statuut wordt de stichting aangeduid als de "Bisschopskas".

 

Literatuur

 

ANBI Gegevens Stichting Bisschopskas van Haarlem der Oud-Bisschoppelijke Cleresie

   Zwart-Vuil, L.E., secretaris

   Tol, B.H., penningmeester

   Schoon, D.J.,  voorzitter
   Dekker, J.A.
   Tanke, F.L.

 

Verslag 2020

Uitgeoefende activiteiten

In 2020 kwam het bestuur vier keer bijeen, waarvan enkele keren digitaal ivm Covid.

Financiële verantwoording

De jaarrekening (met bestuursverslag) wordt jaarlijks aan de controlerend accountant voorgelegd.

Het vermogensbeheer is bij ING ondergebracht. De portefeuille heeft als karakteristieken duurzaam en offensief. Per 31 december 2020 bedroeg het vermogen € 7.156.989.

                                      

Baten en lasten 2020 2019 2018
Baten    
Opbrengsten uit onroerend goed 110.180 85.415 80.901
Vermogen 408.251 376.883 -129.631
herwaardering onroerend goed 479.100 228.300 585.400
Overig   20.770
Totaal baten 898.447
1.021.254 557.441
   
Lasten    
Uitkeringen en bijdragen 85.950 55.984 48.690
Algemene kosten 15.413 13.025 16.570
Eredienst - - 220
Kosten onroerend goed 135.360
212.773 215.542
Financiële lasten 23.601
18.570 18.280
Totaal lasten 236.713
280.352 299.302
Saldo 661.734 720.902 2856.139