Stichting Bisschopskas van Haarlem der Oud-Bisschoppelijke Cleresie

 

De stichting werd opgericht bij akte van 14-4-1752 door de Hooggeleerde Heer Johannes Stiphout, Bisschop van Haarlem van de Roomskatholieke Kerk der Oud-Bisschoppelijke Cleresie. In het statuut wordt de stichting aangeduid als de "Bisschopskas".

 

Literatuur

 

ANBI Gegevens Stichting Bisschopskas van Haarlem der Oud-Bisschoppelijke Cleresie

   Zwart-Vuil, L.E., secretaris

   Tol, B.H., penningmeester

   Schoon, D.J.,  voorzitter
   Dekker, J.A.
   Wijker, J.J.

 

Verslag 2019

Uitgeoefende activiteiten

In 2019 kwam het bestuur vier keer bijeen.

Financiële verantwoording

De jaarrekening (met bestuursverslag) wordt jaarlijks aan de controlerend accountant voorgelegd.

Het vermogensbeheer is bij ING ondergebracht. De portefeuille heeft als karakteristieken duurzaam en offensief. Per 31 december 2019 bedroeg het vermogen € 6.486.692.

                                      

Baten en lasten 2019 2018 2017
Baten    
Opbrengsten uit onroerend goed 416.071 80.901 98.072
Vermogen 376.883 -129.631 185.561
herwaardering onroerend goed 228.300 585.400  
Overig 20.770 1.723
Totaal baten 1.021.254  557.441 285.357
   
Lasten    
Uitkeringen en bijdragen 55.984 48.690 44.036
Algemene kosten 13.025 16.570 14.182
Eredienst - 220 190
Kosten onroerend goed 212.773  215.542 206.049
Financiële lasten 18.570  18.280 19.347
Totaal lasten 280.352  299.302 283.804
Saldo 720.902 285.139 1.552