Ontstaan van de Stichting Adelbertus Ahuys Fonds

Inleiding

Het fonds werd gesticht uit de nalatenschap van de Amsterdamse priester Adelbertus Ahuys (1729-1797).

Mogelijk geinspireerd door het voorbeeld van zijn oudoom Lukas koos de jonge Adelbertus voor een opleiding tot Oud-Katholiek priester. Men vond deze volgelingen van de Cleresie, zoals ze toen heetten, vooral onder het meer welgestelde deel der Nederlandse Katholieken. In 1752 werd hij gewijd en twee jaar later benoemd tot pastoor van de statie van de H. Maria in de Vinkenstraat in Amsterdam. Hij bekleedde dit ambt vermoedelijk tot april 1772, waarna hij rustend werd en zijn gemeente verenigd met die van de Brouwersgracht. De kerk in de Vinkenstraat werd gesloten en de liturgische inventaris waarschijnlijk toevertrouwd aan Ahuys, in wiens nalatenschap in 1797 dan ook nog een zeer groot aantal kerkgoederen berustte. Ze werden in 1799 door de executeurs overgedragen aan de Bisschop van Haarlem.

Statuten

De Stichting Adelbertus Ahuys Fonds (AAF) ontstond na het verleden van de akte ten kantore van notaris E.J. Smith, te Amstelveen, 22 november, 1990.

Literatuur:

 

ANBI gegevens Stichting Adelbertus Ahuysfonds

 

Verslag 2020

Uitgeoefende activiteiten

In 2020 kwam het bestuur eenmaal bijeen.

Financiële verantwoording

De jaarrekening (met bestuursverslag) wordt jaarlijks aan de controlerend accountant Bannink, IJmuiden, voorgelegd.

Het vermogensbeheer is bij ABN-AMRO ondergebracht.

Per 31 december 2020 bedroeg het vermogen € 9.279.816

 

Baten en lasten 2020  2019 2018
Baten
Exploitatie opbrengsten og
54.914  52.534 51.172
Herwaardering Og 236.000
295.000 274.000
Fin. Baten (incl. koersverschillen)
-1.936
995.688
114.676
Overig fin. baten 
 
Totaal baten 288.978
1.343.222
439.848
Lasten
Exploitatie lasten Og
15.099
 18.947 14.717
Uitkeringen, bijdragen
326.674
 184.628 138.450
Algemene kosten 4.705
5.258
5.251
Fin. lasten (incl. koersverschillen) 31.363
36.114 390.415
Totaal lasten 377.841
244.947
548.833
Saldo -88.863
 1098.275 -108.984