Ontstaan van de Stichting Adelbertus Ahuys Fonds

Inleiding

Het fonds werd gesticht uit de nalatenschap van de Amsterdamse priester Adelbertus Ahuys (1729-1797).

Mogelijk geinspireerd door het voorbeeld van zijn oudoom Lukas koos de jonge Adelbertus voor een opleiding tot Oud-Katholiek priester. Men vond deze volgelingen van de Cleresie, zoals ze toen heetten, vooral onder het meer welgestelde deel der Nederlandse Katholieken. In 1752 werd hij gewijd en twee jaar later benoemd tot pastoor van de statie van de H. Maria in de Vinkenstraat in Amsterdam. Hij bekleedde dit ambt vermoedelijk tot april 1772, waarna hij rustend werd en zijn gemeente verenigd met die van de Brouwersgracht. De kerk in de Vinkenstraat werd gesloten en de liturgische inventaris waarschijnlijk toevertrouwd aan Ahuys, in wiens nalatenschap in 1797 dan ook nog een zeer groot aantal kerkgoederen berustte. Ze werden in 1799 door de executeurs overgedragen aan de Bisschop van Haarlem.

Statuten

De Stichting Adelbertus Ahuys Fonds (AAF) ontstond na het verleden van de akte ten kantore van notaris E.J. Smith, te Amstelveen, 22 november, 1990.

Literatuur:

 

ANBI gegevens Stichting Adelbertus Ahuysfonds

 

Verslag 2019

Uitgeoefende activiteiten

In 2019 kwam het bestuur eenmaal bijeen.

Financiële verantwoording

De jaarrekening (met bestuursverslag) wordt jaarlijks aan de controlerend accountant Bannink, IJmuiden, voorgelegd.

Het vermogensbeheer is bij ABN-AMRO ondergebracht.

Per 31 december 2019 bedroeg het vermogen € 9.361.786

 

Baten en lasten 2019  2018 2017
Baten
Exploitatie opbrengsten og
52.534  51.172 51.316
Herwaardering Og 295.000
274.000  
Fin. Baten (incl. koersverschillen)
995.688
114.676
375.207
Overig fin. baten 
1.458
Totaal baten 1.343.222
439.848
427.981
Lasten
Exploitatie lasten Og
18.947
 14.717 7.204
Uitkeringen, bijdragen
184.628
 138.450 139.424
Algemene kosten 5.258
5.251
6.132
Fin. lasten (incl. koersverschillen) 36.114
390.415 -
Totaal lasten 244.947
548.833
152.761
Saldo 1.098.275
 -108.984 275.221