• kerk-aalsmeer-voorkant.jpg
 • okkerk-zaamdam.jpg
 • oklogo.png
 • OKM-s00008_03.jpg
 • orgel-zaadam.jpg

Stichting Bisschopskas van Haarlem der Oud-Bisschoppelijke Cleresie

 

De stichting werd opgericht bij akte van 14-4-1752 door de Hooggeleerde Heer Johannes Stiphout, Bisschop van Haarlem van de Roomskatholieke Kerk der Oud-Bisschoppelijke Cleresie. In het statuut wordt de stichting aangeduid als de "Bisschopskas".

 

Literatuur

 • Afschrift der Akte van Statutenwijziging van de stichting: Stichting Bisschopskas Bisschopskas van Haarlem der Oud-Bisschoppelijke Cleresie,  gevestigd te Haarlem.

 

ANBI Gegevens Stichting Bisschopskas van Haarlem der Oud-Bisschoppelijke Cleresie

 • Naam van de instelling: Stichting Bisschopskas van Haarlem der Oud-Bisschoppelijke Cleresie
 • Datum akte van oprichting: 14-4-1752
 • KvK-nummer: 41222116
 • RSIN: 00805637552
 • Bezoekadres: Daniel Marotstraat 101, 1992 HL Velserbroek
 • Telefoonnummer: 0612108742
 • E-mail:
 • Bestuurssamenstelling:

   Zwart-Vuil, L.E., secretaris

   Tol, B.H., penningmeester

   Schoon, D.J.,  voorzitter
   Dekker, J.A.
   Wijker, J.J.

 • Activiteiten:SBI-code: 94993 - Steunfondsen (niet op het gebied van welzijn). Overige steunfondsen
 • Beloningsbeleid: Niet van toepassing
 • Doelstellingen:
  (Artikel 2 van de statuten 19-11-1976). Het beheer over de bezittingen van het Bisdom Haarlem van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, welke bezittingen ten dele ten name van de Bisschopskas staan. Het beheer omvat ook het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van bedoelde bezittingen. Bedoelde bezittingen zijn bestemd voor de opleiding van priester-studenten, ondersteuning van noodlijdende Oud-katholieke gemeenten, voldoening van of bijdrage in het honorarium en/of pensioen van de Bisschop van Haarlem, alsmede alle andere uitgaven ten behoeve van het Bisdom of andere kerkelijke doeleinden, waartoe het bestuur besluit.

 • Beleidsplan: Het beleid wordt in de drie of meer vergaderingen van de Stichting per jaar vastgesteld en vastgelegd in de notulen van de vergadering.

 

Verslag 2019

Uitgeoefende activiteiten

In 2019 kwam het bestuur vier keer bijeen.

Financiële verantwoording

De jaarrekening (met bestuursverslag) wordt jaarlijks aan de controlerend accountant voorgelegd.

Het vermogensbeheer is bij ING ondergebracht. De portefeuille heeft als karakteristieken duurzaam en offensief. Per 31 december 2019 bedroeg het vermogen € 6.486.692.

                                      

Baten en lasten 2019 2018 2017
Baten    
Opbrengsten uit onroerend goed 416.071 80.901 98.072
Vermogen 376.883 -129.631 185.561
herwaardering onroerend goed 228.300 585.400  
Overig 20.770 1.723
Totaal baten 1.021.254  557.441 285.357
   
Lasten    
Uitkeringen en bijdragen 55.984 48.690 44.036
Algemene kosten 13.025 16.570 14.182
Eredienst - 220 190
Kosten onroerend goed 212.773  215.542 206.049
Financiële lasten 18.570  18.280 19.347
Totaal lasten 280.352  299.302 283.804
Saldo 720.902 285.139 1.552

 

 • Het onroerend goed bracht € 96.487 op, de lasten bedroegen € 212.773.
 • In de opbrengsten onroerend goed zijn o.a herwaardering en ver koop van onroerend goed. In de opbrengsten vermogen is opgenomen de verkoop OK kerk aan het Papenpad, Zaanstad ad € 324.779.
 • De opbrengsten van het het vermogen zijn hoofdzakelijk € 368.309 de ongerealiseerde en gerealiseerde koerswinsten. De financiële lasten bedroegen aan vermogensbeheer zijn € 18.570
 • Aan uitkeringen werd € 55.984 uitgegeven. Dit bedroeg onder andere uitkeringen aan de OKKN en het Oud-Katholieke Seminarie.
 • De algemene kosten bedroegen € 13.025. Dit zijn o.a. kosten voor verzekeringen, accountant, etc.