• kerk-aalsmeer-voorkant.jpg
 • okkerk-zaamdam.jpg
 • oklogo.png
 • OKM-s00008_03.jpg
 • orgel-zaadam.jpg

Stichting Bisschopskas van Haarlem der Oud-Bisschoppelijke Cleresie

 

De stichting werd opgericht bij akte van 14-4-1752 door de Hooggeleerde Heer Johannes Stiphout, Bisschop van Haarlem van de Roomskatholieke Kerk der Oud-Bisschoppelijke Cleresie. In het statuut wordt de stichting aangeduid als de "Bisschopskas".

 

Literatuur

 • Afschrift der Akte van Statutenwijziging van de stichting: Stichting Bisschopskas Bisschopskas van Haarlem der Oud-Bisschoppelijke Cleresie,  gevestigd te Haarlem.

 

ANBI Gegevens Stichting Bisschopskas van Haarlem der Oud-Bisschoppelijke Cleresie

 • Naam van de instelling: Stichting Bisschopskas van Haarlem der Oud-Bisschoppelijke Cleresie
 • Datum akte van oprichting: 14-4-1752
 • KvK-nummer: 41222116
 • RSIN: 00805637552
 • Bezoekadres: Daniel Marotstraat 101, 1992 HL Velserbroek
 • Telefoonnummer: 0612108742
 • E-mail:
 • Bestuurssamenstelling:

   Zwart-Vuil, L.E., secretaris

   Tol, B.H., penningmeester

   Schoon, D.J.,  voorzitter
   Dekker, J.A.
   Wijker, J.J.

 • Activiteiten:SBI-code: 94993 - Steunfondsen (niet op het gebied van welzijn). Overige steunfondsen
 • Beloningsbeleid: Niet van toepassing
 • Doelstellingen:
  (Artikel 2 van de statuten 19-11-1976). Het beheer over de bezittingen van het Bisdom Haarlem van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, welke bezittingen ten dele ten name van de Bisschopskas staan. Het beheer omvat ook het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van bedoelde bezittingen. Bedoelde bezittingen zijn bestemd voor de opleiding van priester-studenten, ondersteuning van noodlijdende Oud-katholieke gemeenten, voldoening van of bijdrage in het honorarium en/of pensioen van de Bisschop van Haarlem, alsmede alle andere uitgaven ten behoeve van het Bisdom of andere kerkelijke doeleinden, waartoe het bestuur besluit.

 • Beleidsplan: Het beleid wordt in de drie of meer vergaderingen van de Stichting per jaar vastgesteld en vastgelegd in de notulen van de vergadering.

 

Verslag 2020

Uitgeoefende activiteiten

In 2020 kwam het bestuur vier keer bijeen, waarvan enkele keren digitaal ivm Covid.

Financiële verantwoording

De jaarrekening (met bestuursverslag) wordt jaarlijks aan de controlerend accountant voorgelegd.

Het vermogensbeheer is bij ING ondergebracht. De portefeuille heeft als karakteristieken duurzaam en offensief. Per 31 december 2020 bedroeg het vermogen € 7.156.989.

                                      

Baten en lasten 2020 2019 2018
Baten    
Opbrengsten uit onroerend goed 110.180 85.415 80.901
Vermogen 408.251 376.883 -129.631
herwaardering onroerend goed 479.100 228.300 585.400
Overig   20.770
Totaal baten 898.447
1.021.254 557.441
   
Lasten    
Uitkeringen en bijdragen 85.950 55.984 48.690
Algemene kosten 15.413 13.025 16.570
Eredienst - - 220
Kosten onroerend goed 135.360
212.773 215.542
Financiële lasten 23.601
18.570 18.280
Totaal lasten 236.713
280.352 299.302
Saldo 661.734 720.902 2856.139

 

 • Aan huren werd in 2020 € 110.180 ontvangen.
 • Het saldo uit verdere opbrengsten uit onroerend goed bedroeg € 343.740 na aftrek van kosten en inclusief herwaardering.
 • De opbrengsten van het het vermogen zijn hoofdzakelijk € 282.576 aan ongerealiseerde en gerealiseerde koerswinsten. De financiële lasten bedroegen aan vermogensbeheer zijn € 23.601
 • Aan bijdragen en giften werd €85.940 uitgegeven. Dit bedroeg onder andere uitkeringen aan de OKKN en de Oud-Katholieke parochie van Enkhuizen i.v.m. renovatie van hjet kerkgebouw.
 • De algemene kosten bedroegen € 15.413. Dit zijn o.a. kosten voor verzekeringen, accountant, etc.